Wpływ transportu na stan środowiska przyrodniczego

Ikona obiektów Wpływ transportu na stan środowiska przyrodniczego


Środki transportu oraz drogi transportowe wpływają bezpośrednio i pośrednio na środowisko.

Wpływ środków transportu:
- zanieczyszczenie spalinami i środkami stosowanymi do oczyszczania dróg zimą: roślinności przy drogach, gleb, wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego
- wytwarzanie hałasu i wibracji
- katastrofy ekologiczne związane z wyciekiem szkodliwych substancji ze środków transportu (np. ropy naftowej z tankowców)

Wpływ infrastruktury transportowej:
- zajmowanie terenu pod szlaki komunikacyjne
- zmiana rzeźby terenu (niwelowanie terenu)
- zakłócenia rozwoju organizmów żyjących na obszarach, które przecinają drogi

Ryc. 9. Spaliny i hałas są konsekwencjami ruchu samochodów po drogach.