Formy ochrony przyrody w Polsce

Ikona obiektów Formy ochrony przyrody w Polsce
Cele ochrony naturalnych walorów środowiska w Polsce mają być osiągnięte przez wprowadzenie form prawnej ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody. Są to:
  • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
  • parki narodowe
  • rezerwaty przyrody
  • parki krajobrazowe
  • obszary chronionego krajobrazu
  • obszary Natura 2000
  • użytki ekologiczne
  • pomniki przyrody
  • stanowiska dokumentacyjne
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Liczbę i łączną powierzchnię trzech form ochrony przyrody w 2010 roku przedstawia tabela.

Forma ochrony Liczba obiektów
Łączna powierzchnia (km2)
parki narodowe
23
325,6
rezerwaty przyrody
1463
164,2
parki krajobrazowe
121
2 607,5