Przyrost naturalny w Polsce

Ikona obiektów Przyrost naturalny w Polsce
Zmiany liczby ludności Polski mają ścisły związek z dynamiką przyrostu naturalnego.
Na wykresie przedstawiono zmiany przyrostu naturalnego w Polsce po 1946 r. Czerwoną linią oznaczono liczbę urodzeń żywych, natomiast czarną – liczbę zgonów. Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów, którą oznaczono na wykresie kolorem żółtym.


Ryc. 4. Przyrost naturalny w Polsce po II wojnie światowej. Zauważ, że do lat 90. XX w przyrost naturalny był większy niż po 2000 r.