Średnia roczna temperatura powietrza

Ikona obiektów Średnia roczna temperatura powietrza

Na poniższej fotografii przedstawiono ogródek meteorologiczny, w którym dokonuje się pomiarów elementów pogody, w tym temperatury powietrza i opadów.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kolobrzeg_weather_station_2010-05.jpg&filetimestamp=20100528211725

Ryc. 2. W klatce meteorologicznej znajduje się termometr, którym dokonuje się pomiarów temperatury powietrza o godzinach : 7.00, 13.00 i 19.00. Z tych pomiarów oblicza się średnią dobową temperaturę powietrza. Dobowe temperatury powietrza są podstawą obliczania średniej miesięcznej temperatury powietrza (patrz tabela).

Jednym z najczęściej stosowanych sposób opisywania klimatu danego miejsca na Ziemi jest prezentowanie danych dotyczących średnich miesięcznych temperatur powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych.

W poniższej tabeli przedstawiono średnie temperatury miesięczne powietrza i miesięczne sumy opadów atmosferycznych w Warszawie

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROK

Temperatura (oC)

-2,9

-2

1,8

7,6

13,8

16,8

18,6

17,2

13,3

7,8

2,3

-1,3

7,75

Opady (mm)

35

26

32

40

48

60

84

72

44

37

38

38

554

Oprócz średnich temperatur miesięcznych i sum miesięcznych opadów atmosferycznych w tabeli jest niekiedy podawana średnia roczna temperatura powietrza oraz roczna suma opadów atmosferycznych. Ale nie zawsze. Jak je można obliczyć?

1. Jak obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla Warszawy?

a) dodaj do siebie wartości temperatur z poszczególnych miesięcy. Pamiętaj, że niektóre wartości są ujemne!

-2,9+ -2+1,8+7,6+13,8+16,8+18,6+17,2+13,3+7,8+2,3+-1,3=93

b) otrzymaną sumę średnich temperatur miesięcznych podziel przez liczbę miesięcy.

93:12=7,75

Odp. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,75oC.