Piramida wieku i płci

Ikona obiektów Piramida wieku i płci

Typem wykresu wykorzystywanym w geografii ludności jest piramida wieku i płci. Wykres przedstawia strukturę ludności według wieku i płci w danym roku. Na egzaminie maturalnym szczególnie często przedstawia się cechy ludności Polski (wykres 4).

Wykres 4. Piramida wieku i płci ludności Polski w 2009 r.

Analiza piramidy wieku i płci najczęściej sprowadza się do:
- porównania liczby kobiet i mężczyzn
- porównania liczebności poszczególnych grup wiekowych
- porównania liczby urodzeń dziewcząt i chłopców
- określenia lat, w których miały miejsce określone zjawiska demograficzne.